Jaa sivu:

Kvartsipöly on merkittävä syövän aiheuttaja rakennustyömailla

Piioksidipöly, jota esiintyy erityisesti kvartsipitoisessa rakennuspölyssä, on vuoden 2020 alusta lukien nimetty syöpää aiheuttavaksi. Kvartsipöly on yksi niistä 25 aineesta, jotka on nyt entisten kolmen sijaan nimetty syöpävaaran aiheuttajiksi. Valtioneuvoston uusi asetus vaatii kvartsipölyä tuotantoprosesseissa muodostaville työpaikoille uusia haittojen torjuntatoimia.

Erittäin suuri osa rakennusalan työnantajista on nyt syöpävaarallisten aineiden ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Työnantajan on pidettävä luetteloa ja ilmoitettava ASA-rekisteriin syöpää ja perimää vaurioittavista aineista ja näitä käyttävistä työmenetelmistä. Merkittävimpiä uusia ASA-ilmoitettavia altisteita kvartsipölyn lisäksi ovat muun muassa formaldehydi ja kaikki lehtipuupölyt. Viimeksi mainittuihin liittyy siirtymäsäännöksiä (siirtymäaika) ja niiden uusia raja-arvoja aletaan soveltaa vasta hieman myöhemmin.

(juttu jatkuu videon jälkeen)

Pro Pilvipalveluiden HSEQ-järjestelmä kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jonka avulla voitte tutustua palvelutarjontaamme. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja alla olevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

HSEQ-järjestelmä videona

Tältä sivulta löydät kaikkien Pro-palveluiden lyhyet esittelyt, palveluiden ominaisuudet ja valmiit linkit palveluiden omille sivuille:

www.propilvipalvelut.fi/pro-palveluiden-esittely

Rekisteriin myös työntekijät

Kvartsipölyä esiintyy kaikissa töissä, joissa työstetään kiviperäisiä aineita. Kvartsipölylle voi altistua rakennusalan lisäksi muun muassa sementin valmistuksessa, hiekkapuhallustöissä, kaivoksissa ja valimoissa. ASA-rekisteriin on ilmoitettava myös ne työntekijät, jotka altistuvat näille aineille.

Tärkeä kysymys kuuluu: Kuinka kvartsipöly saadaan aisoihin?

Rakennustyömailla ensisijainen tehtävä on torjua pölyä koko rakennusprosessin ajan, ei ainoastaan selkeästi pölyä tuottavissa töissä. Työnantajan on vähennettävä syöpävaaraa aiheuttavaksi todetun materiaalin tai työmenetelmän käyttöä korvaamalla se jollakin vaarattomalla. Korvaaminen voi olla joissakin tapauksissa mahdotonta tai se ei ole ilman kohtuuttomia toimia toteutettavissa. Tällöin työsuojeluviranomaiset edellyttävät, että syöpäsairauden vaaraa tai perimää vaurioittavia aineita käsitellään suljetussa järjestelmässä niin pitkään kuin se on mahdollista.

Työntekijän suojelemiseksi

Muutos aiempiin käytäntöihin on uuden asetuksen myötä suuri. Työkohteita suunniteltaessa on nyt lähdettävä siitä, että ei enää riitä, että lopputulos on käyttäjälle turvallinen. Nyt toiseksi ensisijaiskriteeriksi on otettava myös turvallisen työympäristön luominen. 

Tähän ei päästä muutoin kuin jatkuvalla, kokoaikaisella siivouksella ja pölyntorjunnalla koko rakennusaikana.

Uusi asetus määrää syöpävaarallisille aineille sitovat raja-arvot. Joillekin aineille on annettu vuosien siirtymäaika, mutta kvartsipölyllä siirtymäaikaa ei ole. Kvartsille asetettu sitova raja-arvo on 0,1 mg/m3 (8 tuntia). Tämä on suurempi kuin kvartsin HTP-arvo (haitalliseksi todettu arvo) 0,05 mg kuutiometrissä. Sitovaa raja-arvoa Tätä ei saa missään olosuhteissa ylittää.

Teknisiä keinoja ja koulutusta

Työntekijöiden suojaaminen altistumiselle vaatii monia toimia. Ihanteellista tietenkin on, jos altistumista aiheuttavia aineita tai työmenetelmiä ei tarvitsisi lainkaan käyttää. Hyvä vaihtoehto on myös etsiä kvartsia sisältävien aineiden korvaajia, joskaan kaikissa tapauksissa se ei liene mahdollista tai on kohtuuttoman työlästä ja kallista. 

Tällöin on pidettävä ainakin huoli, että teknisesti tehdään kaikki mahdollinen riskien minimoimiseksi.  Parhaina teknisinä toimina pölyn torjumiseksi pidetään kohdepoistoa, alipaineistusta, pölyn sitomista, ilmanpuhdistimia ja tietenkin hengityssuojainten käyttö. 

Myös työalueelle pääsyn rajoittaminen ja luonnollisesti työntekijöiden koulutus ja ohjeistus kuuluvat työnantajan velvollisuuksiin.

Pölyntorjuntasuunnitelma tärkeä

Työsuojeluviranomaiset ovat aloittaneet rakentamisesta vastaaviin tahoihin kohdistuvan valvonnan. Tämä toteutetaan viranomaisten mukaan aluksi opastavana valvontana. Se ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta uusien velvoitteiden antamiseen. Paitsi rakennuttajiin, valvontatyö kohdistuu myös suunnittelijoihin, rakennustyömaan päätoteuttajiin, työnantajiin ja itsenäisiin urakoitsijoihin.  

Pölyntorjuntasuunnitelma ja erityisesti sen sisältö on tässä vaiheessa viranomaisten ensisijainen kiinnostuksen kohde. Suunnitelmassa on selvitettävä, kuinka pölyntorjunta on kussakin kohteessa ja koneella toteutettu ja onko pölyäviä työkohteita osastoitettu niin, etteivät ne levitä pölyä työkohteen ulkopuolelle.

Viranomaiset tulevat ilmoituksensa mukaan antamaan ohjeita ja suosituksia vähemmän pölyä tuottavista työmenetelmistä.  Työpaikoilla voidaan vaatia tehtäväksi myös pölymittauksia, jos raja-arvojen ylityksiä epäillään. Rakennustyömailta edellytetään, että ne käyttävät M/H -luokituksen mukaisia kohdepoistolaitteita tai muulla riittävällä suodatuskyvyllä varustettuja laitteita, joiden avulla päästään kvartsipölylle asetetun enimmäisrajan alle.

Pölyntorjuntasuunnitelman sisältö

Pölyntorjuntasuunnitelmassa on oltava ohjeita, menettelytapoja, eri urakoitsijoiden toimien yhteensovittamista ja paljon muuta. Vähäarvoista ei ole sekään, että kielletään kahvi- ja ruokailutaukojen pitäminen pölylle altistuvissa työtiloissa.

Kun työkohteessa on kattava pölyntorjuntasuunnitelma ja sen toteuttamisen valvonnalla on varmistettu, ettei työpaikalla esiinny terveydelle haitallisia määriä pölyä, mittauksia ei tarvitse tehdä. 

Pölyntorjuntasuunnitelman keskeistä sisältöä: 

 • tiedot työvaiheista, joissa muodostuu kvartsipölyä
 • miten kvartsipitoisen pölyn leviäminen torjutaan
 • millaisia pölynpoistomenetelmiä on koneissa
 • toteutetut osastoinnit ja niiden tarve
 • mitä siivousmenetelmiä käytetään pintojen ja välineiden puhdistamisessa
 • mitä henkilösuojaimia käytetään, miten ne säilytetään puhtaina
 • miten työasujen puhdistaminen tapahtuu
 • ohjeet pölymittausten suorittamisesta
 • kuinka työntekijät on perehdytetty

Rakennuskohteen päätoteuttajan tehtävä on huolehtia muun lisäksi myös siitä, että henkilöstötilat siivotaan tarpeen vaatiessa useamminkin kuin kerran päivässä. Kvartsipölylle altistuvien työntekijöiden työvaatteet on puhdistettava työkohteessa. Tarvittaessa työvaatteille on oltava oma säilytystila pölyn leviämisen estämiseksi, eikä pölyisiä työvälineitä saa varastoida henkilöstötilaan.

Perehdyttäminen ja työhönopastus

Jokaisen työnantajan on vastattava työntekijöidensä osaamisesta pölyntorjunnassa. Perehdyttäminen ja työnopastus ovat avainsanoja tässäkin. Työntekijöille on annettava riittävä koulutus, jotta nämä tietävät pölyn ja muiden syöpävaarallisten ja perimään vaikuttavien aineiden ja työmenetelmien vaikutukset.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä oikean koneiden, laitteiden ja suojavälineiden käyttöön, huoltoon ja säilytyksen. Työntekijän on tiedettävä miten hän voi itse parhaiten torjua kvartsipölyn haitallisia vaikutuksia ja kuinka välttää altistumisen pölylle.

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat työmenetelmät

Vationeuvoston vuoden 2020 alusta voimaan tullessa asetuksessa syövän vaaraa aiheuttaviksi työmenetelmiksi on määritelty 

 • auramiinin valmistus
 • työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille
 • työ, johon liittyy altistuminen palamisprosesseissa syntyville tai syntyneille syöpävaarallisille aineille
 • työ, johon liittyy altistuminen sellaisille pölyille, huuruille ja sumuille, jotka syntyvät nikkelikuparikiven pasutuksen ja sähköraffinoinnin aikana
 • vahvasti hapan isopropyylialkoholin valmistusmenetelmä
 • työ, johon liittyy työntekijän altistuminen kovapuupölylle
 • työ, johon liittyy altistuminen käytetyille moottoriöljyille
 • työ, johon liittyy altistuminen kiteiselle piidioksidipölylle
 • työ, johon liittyy altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville anatomis-terapeuttis-kemiallisen (ATC)-luokituksen mukaisille solunsalpaajille
 • ruostumattoman teräksen hitsaus ja polttoleikkaus
 • työ, johon liittyy altistuminen dieselmoottorien pakokaasuille

Työntekijää, joka on erityisen altis syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle tekijälle tai perimää vaurioittavalle aineelle, ei saa käyttää työhön, jossa hän altistuu näille tekijöille.

Katso lisää

Perustietoa kvartsipölystä

Katso hyödyllinen video kvartsipölystä tai lataa kalvosarja pdf-muodossa.

Perustietoa ASA-rekisteristä

Katso hyödyllinen video ASA-rekisteristä tai lataa kalvosarja pdf-muodossa.

Riskien arviointi Pro Työturva -palvelussa

Katso hyödyllinen video riskien arvioinnista.

Pro Työturva -palvelun esittely

Tästä voit katsoa Pro Työturva -palvelun käytön nopean esittelyn videomuodossa.

Scroll to Top